Om våra partners/utställare

På Kollektivtrafikdagen erbjuds deltagarna möjlighet att besöka våra partners/utställare. Företagen kommer att finnas både vid seminarielokalen och med utställningsbussar utanför entrén.
Följande företag finns representerade som partners/utställare:

Huvudpartner:
Hogia

Partners/Utställare: 
Scania, Evobus/Daimler Buses, VDL, Mobitec, Infospread, Bra Vision, Optidev, Svenska EA-Bussar, Nobina, Nordea Finans, Industrial Optimizers, Solaris.

Vi ställde ett par frågor till Kollektivtrafikdagens partners. Frågorna som ställdes var:

  • Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?
  • På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
Mats Johansson
VD, Hogia Public Transport Systems ABVilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?

Vi är i ett skede där det sker, eller kommer att ske, stora förändringar inom urban mobilitet där kollektivtrafiken är en viktig del. Reducering av CO2 utsläpp genom ökad marknadsandel och införandet av biodrivmedel har varit i fokus och är fortsatt viktigt, men nu kommer också energieffektivisering och elektrifiering i större skala. En stor utmaning är de ökade kostnaderna och därför är det viktigt att effektivisera på alla plan. Det kan handla om att ersätta lågt belagd linjetrafik med små anropsstyrda fordon eller det motsatta att köra med större fordon där det finns underlag för det. Men det handlar också om att hantera det digitala informationsflödet på ett effektivt sätt baserat på öppna och standardiserade gränssnitt.

På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?

Vårt viktigaste bidrag är att vi är med och driver ett standardiseringsarbete inom kollektivtrafik i Europa. Öppna och standardiserade gränssnitt är avgörande komponenter för att skapa effektiva informationsflöden mellan olika system. Med hjälp av Internet of Things tillhandahåller vi en tekniskt enklare lösning som sänker kostnaderna och skapar större frihet för både trafikoperatörer och trafikföretag. Vårt molnbaserade realtidssystem TransitCloud, skapar nya förutsättningar för hur ansvaret för tekniken i fordonen kan fördelas. Trafikhuvudmannen, som har huvudansvaret för att förse resenärerna med trafikinformation, behöver inte längre ansvara för dyra och komplicerade ombordsystem. Operatörerna kan istället uppfylla kraven på att leverera trafikdata med enklare positioneringsutrustning och sänker därmed sina kostnader för fordonsteknik. Den här utvecklingen har redan börjat hos några av våra kunder och vi upplever att det är fler Trafikhuvudmän som ser över hur ansvaret ska fördelas mellan dem och operatörerna. Vår nya serie molnprodukter - Hogia Instant - möjliggör en ännu högre grad av standardisering. De byggs dessutom på ett sådant sätt att de kan fungera i en hybridlösning med våra befintliga coreprodukter som tex Hogia PubTrans.   
Marcus Gunnarsson
Försäljningschef Fleet, Evobus Sverige AB

Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?
Den primära utmaningen som kollektivtrafiken står inför idag är införandet av elektriska bussar och de utmaningar som följer i och med detta. Exempelvis att planera trafiken så att den passar både trafikmönster och den begränsade räckvidden som elektriska bussar fortfarande har samt att det koordineras med bussarnas laddning. Service av dessa fordon och framförallt av högvoltsdelarna på bussarna ställer också helt nya krav på personalen som utför servicen och på deras utbildning och behörighet. Infrastrukturen runt elbussar är en ytterligare utmaning, exempelvis byggandet av pantografer (snabbladdning) samt infrastruktur rörande energiförsörjning. Vidare gäller det att alla intressenter är väl koordinerade, exempelvis politiker, trafikhuvudmän, operatörer och busstillverkare. Vid införandet av elbussar och vid hanteringen av ovan nämnda utmaningar är det viktigt att inte heller tappa fokus på slutkunden, passageraren, utan fortsatt arbeta mot att ge denne en så bra och pålitlig reseupplevelse som möjligt.

På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
Vi kan bidra med vår helelektriska buss eCitaro som är väl rustad för de utmaningar vi står inför. Den är gediget testad och kan fås med olika laddningstekniker (depåladdning och pantograf-/snabbladdning) samt med olika batteritekniker som är anpassade för olika trafikmönster. Vi bidrar också genom den lokala dialog vi aktivt försöker ha med alla inblandade parter. Vidare erbjuder vi även konsultering kring införandet av elbussar, där ett team vid vårt huvudkontor i Tyskland tittar på de aktuella trafikmönstren och gör simuleringar för att kunna påvisa vilka/vilken konfiguration av bussarna passar bäst just för det aktuella uppdraget. Vi erbjuder våra kunder en konsultation rörande alla delar av införandet av elbussar, såsom energiförsörjning, produkter, service av bussarna, etc.


Johan Malmström
VD, Bra Vision Scandinavia AB

Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?
Utmaningen är att hantera säkerheten runt och i fordonet för att minska skador på person och material , men även för att få resenärer och personal att känna sig trygga i sitt resande och i sitt arbete.På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
Genom att ha fokus på säkerhet och övervakning i och runt fordonet men även att utveckla olika hjälpmedel så som exempelvis ADAS, 360 , övervakning mm.
Christian Lundin
vVD, Optidev


Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?

– Att kunna genomföra användarvänlig, hållbar och säker digitalisering på alla nivåer. Med en verksamhet som används av människor i olika åldrar alla dagar i veckan och där alla har väldigt olika vana och erfarenhet av att använda digitala enheter, gäller det att erbjuda enkla men smarta lösningar. Rullar man ut en lösning i kollektivtrafiken måste den fungera från dag ett och kunna uppdateras i takt med att ny teknik utvecklas, utan att behöva byta system.

På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
– Det korta svaret är digitalisering, effektivitet, säkerhet och dokumentation. Det senaste året har vi hjälpt två stora svenska aktörer, Västtrafik och SL, med plattformar och teknisk utrustning. Västtrafik har under våren rullat ut nästan 400 handhållna enheter för kontroller och försäljning av biljetter på tåg, spårvagnar och färjor. Tjänsteföretaget ISS, som SL anlitar för biljettkontroller och tilläggsavgifter, gör det också med vår mjuk- och hårdvara. Vi hjälper dem även medkroppskameror, som tar upp både ljud och bild, för att säkerställa tilläggsavgifter och förebygga hotfulla situationer. Tidigare har vi även utvecklat ticketinglösningar för norska NOR-WAY Bussekspress och Nettbus. Så ticketing och säkerhet har vi både standard- och speciallösningar för.


Tore Jenner
VD, Industrial Optimizers


Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken? 
Miljökrav och informationsteknologi kommer utsätta kollektivtrafiken för ökade krav, dels på grund av ökad efterfrågan, dels på grund av ökat konkurrenstryck från taxibolag, hailing services, självkörande fordon och bilpool-lösningar. Utöver mer trafik ko mmer också efterfrågeanpassad kollektivtrafik att behövas, t ex "on-demand"-utbud, mer frekventa tidtabellsbyten och dynamisk anslutningsinformation.

På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
Industrial Optimizers tillhandahåller marknadens snabbaste IT-lösningar för att skapa, modifiera och optimera tidtabeller samt för att dynamiskt hitta anslutningar och generera resealternativ


David Tyrenius
Sales manager, Solaris Sverige AB

Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?
Elektrifieringen av kollektivtrafiken innebär utmaningar i form av anpassningar av bussens potentiella distans med befintliga batteripaket, laddinfrastruktur på linjerna och möjligheten att skräddarsy bussar utefter dessa parametrar.

På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
Vi har en stark konsultativ roll gentemot våra kunder för att bistå med råd avseende bäst lämpade batterikonfigurationer på önskvärda busstyper baserade på reella trafikala förhållanden, klimat, topografi etc.

Vi ser som topp-prioriterat att vara delaktiga i dialogen redan från start avseende laddinfrastruktur för att på så vis aktivt kunna bidra till en optimerad friktionsfri trafik för operatörenStefan Johansson
VD och grundare, Infospread Euro AB


Vilka utmaningar ser ni för kollektivtrafiken?

Framtidens stora utmaning för de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) är att behålla sina digitala kundrelationer. Internationella aktörer knackar på dörren och vill bygga nya tjänster genom att nyttja öppen data, nya möjligheter kring ombudsförsäljning av biljetter, Internet of Things (IoT) och Artificiell Intelligens (AI) m.m. I denna utveckling står RKM inför risken att reduceras till att endast leverera transporttjänster.

En digital relation med resenären är en omistlig del av RKM:s tjänsteutbud. Den hjälper till att effektivisera trafiken, påverka resmönster och ändra vanor. I det större perspektivet bidrar den digitala relationen till skapandet av den goda staden.

På vilket sätt kan ert företag bidra till utvecklingen?
De flesta RKM:er är medvetna om utmaningen och arbetar strategiskt med frågan. Vissa bygger upp egna utvecklingsavdelningar, andra startar breda samarbeten med nätverk av leverantörer för att vinna skalfördelar.

Sveriges bredaste samarbete för utveckling av digitala tjänster finns i mobilplattformen MobiTime. Plattformen innehåller digitala tjänster för 14 RKM:er. Systemet bildar en sammanhållen tjänst med över 800 000 resenärer, som med sin lokala app kan resa i 83% av Sverige. Samarbetet gör att våra kunder står starka och kan utveckla sina digitala kundrelationer på det sätt och i den takt som önskas.

De stora framgångarna i samarbetet är resultat av tre medvetna strategier:
-Nya tjänster skapas genom att kombinera befintlig teknik i fordon och i molnet istället för att börja om från början.
-Befintliga leverantörer stimuleras till att samarbeta istället för att konkurrera.
-Utveckling genomförs i flera iterationer och lärdomar dras av varje steg.